top of page

WaterITech ApS Salgs- og Leveringsbetingelser

Er gældende fra 01. januar 2023 og erstatter tidligere betingelser.

 

1. Gyldighedsområde
1.1 For alle tilbud, salg, leverancer, installationer og service udført af WaterITech ApS (herefter kaldt ”WaterITech”) gælder nærværende Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. Betingelserne er gældende i alle lande.

1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre WaterITech skriftligt har accepteret disse.

1.3 Hvis køber har købt et abonnement eller en vare inkl. abonnement, accepterer køber både leverandørens abonnementsbetingelser og WaterITech’s Salgs- og Leveringsbetingelser. 

2. Tilbud
2.1 Aftale mellem køber og WaterITech anses først for indgået, når WaterITech har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være WaterITech i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

 

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med WaterITech’s skriftlige godkendelse.

3. Priser og Betalingsbetingelser
3.1 De anførte priser forstås ekskl. moms, inkl. standard emballage, ab WaterITech’s lager i Skanderborg. Leveringsomkostninger og priser kan reguleres som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. uanset tidligere fremsendt ordrebekræftelse.

 

3.2 Der betales ved forudbetaling medmindre andet er aftalt. Efter forfaldsdag beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Det leverede materiale tilhører WaterITech, indtil betalingen er erlagt fuldt ud. Mindre fejl og mangler berettiger ikke tilbageholdelse af betalingen.

 

3.3 Rykkergebyr på 100,00 Kr. opkræves for hver udsendt rykker. 1. Rykker kan udsendes 1 uge efter forfaldsdato, og følgerykkere med 14. dages mellemrum.

3.4 WaterITech forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.

3.5 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer og en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

4. Gyldighed
4.1 Tilbud er gældende i 30 dage, regnet fra afgivelsesdagen.

5. Levering
5.1 Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid er gældende.

 

5.2 Leveringstiden fastsættes under forudsætning af, at alle købers specifikationer foreligger senest ved WaterITech’s afgivelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sådanne specifikationer er modtaget fra køber.

 

5.3 Hvis intet andet er aftalt betaler kunden fragten fra lager samt forsikring. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) faktureres separat. Leveringstiden er fastsat af WaterITech efter skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. WaterITech kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Transport forsikring opkræves som 4 promille af faktureret varebeløb. Alle ordrer under pålægges et ekspeditionsgebyr og gebyr for pakning på min. 195 Kr.

 

5.4 Delleveringer er at regne som separate transaktioner. Delleveringer er forfaldne til betaling efter gældende betalingsbetingelser, regnet fra den aktuelle fakturadato. Ved delleveringer er køber ikke berettiget til at kræve erstatning, ophævelse af kontrakt eller til at tilbageholde betaling på grund af manglende udførelse af hele ordren. Såfremt køberen beviser, at dellevering, forsinket levering eller manglende levering er til større gene for køber, har køberen alene ret til at ophæve kontrakten, men køber har ikke ret til at kræve erstatningskrav med mindre WaterITech med forsæt eller grov uagtsomhed ikke udfører den samlede ordre.

 

5.5 Vægt- og målangivelser i brochurer og tilbud er opgivet med forbehold. WaterITech er berettiget til at foretage ændringer i konstruktion og design. WaterITech hæfter kun for opgivne vægt- og måleangivelser, såfremt dette er skriftligt bekræftet.

 

5.6 Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer / annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun varer i uåbnet original emballage. Speciel og bestillingsvarer kan ikke annulleres og tages ikke retur. WaterITech forbeholder sig ret til ved returnering af varer / annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog min. 350 Kr. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

 

6. Force Majeure
6.1 Enhver leverance sker under forbehold for force majeure, herunder arbejdskonflikt, især strejker, lock-outs eller anden uforudsigelig forhindring, som WaterITech ikke er herre over. Såfremt levering ikke er mulig på grund af force majeure, er WaterITech ikke forpligtet til at opfylde den indgåede kontrakt. Hvis leveringstiden er blevet forlænget eller WaterITech berettiget har hævet kontrakten, kan køberen ikke gøre erstatningskrav gældende eller annullere på grundlag heraf. I
de ovenfor nævnte tilfælde er WaterITech forpligtet til straks at informere køberen.

 

7. Ejendomsret 
7.1 WaterITech forbeholder sig ejendomsret over leverede varer, indtil hele betalingen er erlagt.

 

7.2 Mens ejendomsforbeholdet gælder, skal ordregiver opbevare varen på en sådan måde, at denne nøjagtig kan identificeres som WaterITech's ejendom. WaterITech har i perioden ret til at føre behørig kontrol hermed.

 

7.3 Hvis køber ved sin adfærd overtræder aftalen, især ved forsinket betaling, har WaterITech efter forudgående varsel ret til at få adgang til købers ejendom eller fabrik og må tage det med ejendomsforbehold leverede i sin besiddelse.

 

7.4 Uanset købers betalings- eller andre forpligtelser over for WaterITech har WaterITech endvidere ret til at udnytte det tilbagetagne bedst muligt ved frivilligt salg eller ved auktion. Provenuet skal godskrives køberen i hans gæld efter fradrag af udgifterne. Et eventuelt overskud udbetales til køberen. At gøre ejendomsforbehold gældende er ikke ensbetydende med aftalens ophævelse, medmindre der er afgivet en skriftlig erklæring herom.

 
8. Reklamationer
8.1 Køber har ved varemodtagelsen pligt til at undersøge leverancen. Undersøgelsespligten vedrører også produktets tekniske egenskaber. Erfarer køber ved varemodtagelsen, at leverancen ikke er i overensstemmelse med, hvad der er aftalt med WaterITech, eller hvis der ikke er leveret den mængde, der er angivet på følgesedlen, eller noteres der anden mangel ved leverancen, er køberen forpligtet til at advisere WaterITech hurtigst muligt – og senest 5 arbejdsdage efter leveringsdagen.

 

8.2 Erfarer køber, at varerne er blevet beskadigede under transporten, eller at der er uoverensstemmelse mellem specifikationerne på følgeseddel og den aktuelle leverance, er køber forpligtet til at advisere speditøren skriftligt ved varemodtagelsen, eller senest inden for 7 dage herefter ifølge Lov om fragtaftaler ved international vejtransport – (”CMR-Loven”). WaterITech hæfter ikke for skader eller tab forårsaget under transport.

 

8.3 Såfremt køber ikke underretter om en mangel indenfor de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. 

 

9. Garanti
9.1 På nyt materiale yder WaterITech garanti i 12 måneder fra leveringsdagen ab WaterITech for materiale- og konstruktionsfejl. WaterITech yder dog kun garanti i 6 måneder fra leveringsdagen ab WaterITech på alle elektroniske sensorer. For leverede produkter ydes der udelukkende garanti for, at produkterne ikke er fejlbehæftede ved afsendelse fra WaterITech, eller for fejl, opstået i forbindelse med arbejde, udført af WaterITech. 

 

9.2 Garantien dækker alene gratis reparation eller, hvis WaterITech skønner det rimeligt, ombytning. I tilfælde, hvor gratis reparation eller ombytning ikke er mulig, er køber berettiget til at vælge imellem nedslag i købspris eller ophævelse af kontrakt.

 

9.3 Køber skal for egen regning, på given foranledning, sende det leverede til WaterITech, således at WaterITech kan opfylde sine garantiforpligtelser. WaterITech forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis WaterITech finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde og fragt. Først efter test vil WaterITech foretage en evt. ombytning / kreditering.

 

9.4 Garantien dækker ikke mangler, der skyldes naturligt slid eller brug, overlast, mangelfuld betjening og/eller vedligeholdelse, hændeligt uheld, urigtig lagring fra køber eller tredjemands side i henhold til den vedlagte brugsvejledning, eller andre forhold for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen.

 

9.5 WaterITech har intet ansvar for mangler udover det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. Denne begrænsning i WaterITech's ansvar gælder ikke, dersom WaterITech har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

 

9.6 Såfremt WaterITech udfører garantireparationer, afbrydes garantiperioden i den periode, køber er forhindret i at bruge sit produkt.

 

9.7 WaterITech yder ikke garanti på brugt udstyr.

 

9.8 Garantien ophører, hvis de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdes, eller hvis køber inden garantiperiodens udløb selv lader foretage ændringer eller reparationer på materialet eller anvender uoriginale reservedele.

 

10. Erstatningsansvar inkl. produktansvar
10.1 I den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende lov, vil kontraktlige erstatningskrav være udelukket, med mindre WaterITech forsætligt eller ved grov forsømmelse har begået fejl. Erstatningsansvar for indirekte skade af enhver slags, især personskade, materiel skade, tab af indtægter eller fejl under drift, såvel som såkaldte følgevirkninger af sådanne, er udtrykkeligt ekskluderet under de ovenfor nævnte forudsætninger.

 

10.2 WaterITech har intet erstatningsansvar for skader, der er opstået som følge af købers mangelfulde lagring, vedligeholdelse og/eller fejlagtige brug af de pågældende udstyr i henhold til de medfølgende WaterITech brugsanvisninger, ej heller er WaterITech erstatningsansvarlig for skader, opstået som følge af købers anvendelse af produktet/varerne sammen med produkter/varer, leveret af tredjemand og som ikke opfylder de i WaterITech's brugsanvisninger fastsatte krav.

 

10.3 I tilfælde af personskade forårsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art

sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er WaterITech ansvarlig i overensstemmelse med Produktansvarslovens regler. Erstatning kan dog aldrig overstige det beløb, som WaterITech har tegnet forsikring for. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom. Køberen og WaterITech accepterer at kunne medindstævnes ved den domstol, som måtte behandle et erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af en af WaterITech's leverancer.

11. Tegninger og beskrivelser
11.1 Alle tegninger og tekniske beskrivelser vedrørende udstyret eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver WaterITech's ejendom.

 

11.2 Sådant materiale må ikke uden WaterITech's skriftlige tilladelse anvendes til andet formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af udstyret. Uden WaterITech's skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

 

12. Lovvalg og Værneting
12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs – og leveringsbetingelser afgøres ved Sø– og Handelsretten i København. WaterITech har dog ret til at indlede retssag ved købers hjemting.

 

12.2 Dansk ret er gældende. De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb (”Den Internationale Købelov” (”CISG”)) finder ikke anvendelse.

bottom of page